Polityka informacyjna

POLITYKA RODO

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest: AMB BABST Sp. z o.o.S.K., 61-249 Poznań, ul. Obodrzycka 66/68, amb@amb.com.pl Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wskazanych w umowie jest niezbędne do zawarcia i wykonania przedmiotowej Umowy i następuje wyłącznie w celu jej zawarcia i wykonania. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom z nami współpracującym np. świadczącym usługi księgowe, podwykonawcom, dostawcom. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania w/w Umowy, a po jej wygaśnięciu – do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń Stron.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tj., jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • Pani/Pana dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • Wnosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 • Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • Pani/Pana dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WEtj. w następujących przypadkach:

 • Kwestionuje Pani/Pan prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu swoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • Administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • Pani/Pan wniosła sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Pani/Pana sprzeciwu.

W przypadkach i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ma Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych oraz wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym w celu zawarcia umowy i jej należytego wykonywania. Brak podania w/w danych osobowych skutkuje niemożnością prawidłowego zawarcia i wykonania przedmiotowej Umowy.

Klauzula informacyjna dla konsumentów w związku z zawarciem umowy na odległość

Sposób porozumiewania się z konsumentem

Kontakt z AMB BABST Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu jest możliwy w drodze korespondencji elektronicznej, z wykorzystaniem adresu e-mail: amb@amb.com.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu: 61 879 31 81.

Dane identyfikujące przedsiębiorcę

„AMB BABST” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Obodrzycka 66/68, 61-249 Poznań, REGON: 632321309, NIP: 7820021039, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000382733.

Adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej oraz numery telefonu lub faksu, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;

adres przedsiębiorstwa: ul. Obodrzycka 66/68, 61-249 Poznań

adres poczty elektronicznej: amb@amb.com.pl

numer telefonu: 61 879 31 81

Stosowana przez przedsiębiorcę procedura rozpatrywania reklamacji;

Reklamacje należy składać na piśmie kierowanym na adres Spółki lub w drodze korespondencji elektronicznej na adres e-mail Spółki.

Reklamacje są rozpatrywane w terminie 10 dni od daty wpływu.

Odpowiedź na reklamację jest udzielana pisemnie lub w drodze korespondencji elektronicznej.

Konsumentowi nie przysługuje prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, zgodnie z przepisem art. 38 pkt 3 ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, albowiem przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Spółka ma obowiązek dostarczenia rzeczy zgodnie z zamówieniem, wolnej od wad.

Istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;

Spółka udziela Gwarancji na usługi i produkty, na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w karcie gwarancyjnej załączonej do produktu.

Informacja o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Spółką. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 2. konsument może uzyskać bezpłatną informację o pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między konsumentem, a Spółką, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje o tym gdzie uzyskać tego typu pomoc  można znaleźć m.in. na stronie internetowej Stowarzyszenia Konsumentów Polskich pod adresem http://www.konsumenci.org/pomoc-konsumencka,pomoc-konsumencka,2,27.html

Niniejsza Polityka Plików Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika z wykorzystaniem plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną na żądanie Użytkownika przez Administratora witryny internetowej www.amb.com.pl.

Administratorem witryny www.amb.com.pl jest AMB BABST Sp. z o.o. S.K z siedzibą w Poznaniu, ul. Obodrzycka 66/68; NIP: 7820021039; REGON: 301713626

1. CZYM SĄ PLIKI COOKIES

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika i zazwyczaj zawierają: nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu i przechowywaną wartość.

2. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES

 • Cookies sesyjne – są przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu zakończenia sesji przeglądarki. Zapisane w nich informacje są usuwane z pamięci urządzenia w momencie zakończenia sesji.
 • Cookies trwałe – są przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji nie powoduje ich usunięcia.

3. CELE WYKORZYSTANIA COOKIES

 • Cookies własne (umieszczane przez Administratora):
  • uwierzytelnienia i utrzymania sesji użytkownika witryny internetowej
  • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji witryny internetowej
  • optymalizacji i poprawy wydajności świadczonych usług
  • podniesienie niezawodności witryny internetowej
  • zapewnienie bezpieczeństwa witryny internetowej
 • Cookies zewnętrzne (umieszczane przez partnerów Administratora):
  • zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych (Google Analytics, administrator Google Inc z siedzibą w USA)

4. DANE OSOBOWE

Mechanizm cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych z urządzenia użytkownika.

5. USUWANIE PLIKÓW COOKIES

Domyślnie ustawienia oprogramowania służące do przeglądania stron internetowych dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym.

Zmiany tych ustawień użytkownik może dokonać samodzielnie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji przeglądarki internetowej.

Ograniczenie używania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla umieszczenia plików cookies na urządzeniu użytkownika.

polski